Photographer: 
Tim Hinchliffe
Caption: 
Terrorism Written by Oleg Presnyakov and Vladimir Presnyakov, translated by Sasha Dugdale
Show: